No-one Plays Alone (DiGRA/FDG 2016)
June Games News

The Aesthetic Flaws of Games - in Polish

The wonderful Ewa Stasiak has begun work translating some of my work on games into Polish over at a new website Hobo Nest. The first post is based on last year’s The Aesthetics Flaws of Games, which she translates as Wady Estetyczne Gier. Here’s an extract:

Sednem jest, by zrozumieć, że reguły gry, jej mechanika i systemy są reprezentacjami bardzo szczególnego rodzaju – mianowicie reprezentacjami matematycznymi. Ważne jest, by to sobie uświadomić, gdyż nieczęsto zauważamy, że liczby i formuły są u podstaw przedstawieniowe, mimo iż jest to powszechnie przyjęte w ogólnym zarysie. Liczba trzy jest reprezentacją mocy zbioru: każdy zbiór trzech elementów, na przykład trzy reguły światów gier, jest więc reprezentowany przez liczbę trzy. Podobnie kształt krzywej dzwonowej, który przedstawiamy na wykresie funkcji Gaussa dla (powiedzmy) dwóch sześciościennych kostek, reprezentuje dystrybucję rezultatów rzutu nimi. Właśnie dlatego, że matematyka może i musi przedstawiać – przedmioty ścisłe, które wdrażają równania (jak fizyka) są w stanie otrzymywać formuły, które oddają zjawiska takie jak grawitacja i przepływ elektryczny.

So if Polish is the language for you, and you’ve longed to read my work in a Western-Slavonic tongue, head on over to Hobo Nest and check out Wady Estetyczne Gier!

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)